Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği
 
 
Görevleri
 
Odun ve odun türevli malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, biyotik
ve abiyotik çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması, orman endüstrilerinde
değerlendirme olanaklarının tespiti ile odun dışı orman ürünlerinin etnobotanik özellikleri,
kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırmalar yapmaktır.
 
 
 
A.Laboratuvarlar
 
 
a.      Odun Kimyası Laboratuvarı
 
Bu Laboratuvarda odunun esas kimyasal bileşikleri olan selüloz, hemiselüloz ve lignin tayini ile
bunların dışında odunun yapısında bulunan ekstraktif maddelerin kantitatif analizi ve kül tayini
yapılmaktadır. Ayrıca odun ve odun türevli malzemelerin rutubet miktarı, özgül ağırlığı, yüzey
pürüzlülüğü gibi fiziksel özelliklerinin ve kalori değerinin belirlenmesi işlemleri de
gerçekleştirilmektedir.
 
 
Odun Kimyası Lab 2.JPG 
 
 
b.      Odun Teknolojisi Laboratuvarı
 
Bu Laboratuvarda üniversal test cihazında odun ve odun türevli malzemelerin fiziksel ve mekanik
testleri ilgili deney standartlarına göre yapılabilmektedir. Ayrıca laboratuvarda pres, yongalama ve
zımpara makineleri de bulunmaktadır.
 
P1000911.JPG
 
 

c.        Kağıt Laboratuvarı:
 
 Bu laboratuvarda; odun, odun dışı orman ürünleri, diğer orman artıkları, odun esaslı  mamul, yarı
mamul ve endüstriyel artıklar ile tek veya çok yıllık lignoselülozik lifsel materyalin kağıt hamuru ve
kağıt yapımına uygunluğu araştırılmaktadır. Bu çalışmalar, laboratuvarda kullanılan standartlara
uygun alet ve test ekipmanları vasıtasıyla, ulusal ve/veya uluslararası standartlar ve test
yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  
 
 P1000872.JPG
 
 

B.Destek Üniteleri
 
 
a. Klima Odası
Deneylerde kullanılmak üzere hazırlanan numunelerin, ilgili deney standartlarına uygun sıcaklık
ve rutubet değerlerini sağlamak amacıyla kurulmuş, dış ortamdan izole edilmiş bir odadır.
 
Klima Odası.JPG

 
b.Örnek Hazırlama Atölyesi
 
Her türlü deney numunesinin hazırlanması işlemleri yapılmaktadır.